[Telegram] Hướng Dẫn Xóa Link Spam Bằng Bot Rose Kèm Theo Hình Phạt kick Khỏi Group

MEXC

Xin Chào Các Bạn

Lại là Mình Đây, Nay ApeHub chia sẻ các cài đặt đơn giản trên bot Rose

Hôm nay chúng ta tìm hiểu cách vừa chặn link spam hoặc chặn từ cấm khi sử dụng lệnh /lock nhé

Hướng Dẫn Xóa Link Spam Bằng Bot Rose Kèm Theo Hình Phạt kick Khỏi Group

Không vòng vo nhiều nữa

Đầu tiên vẫn là group phải add bot rose và set admin nhé

Gửi lệnh này vào Group

/lock url ( ở đây mình chặn link thôi nhé )

Các Loại khóa là:

– all

– album

– audio

– bot

– button

– command

– comment

– contact

– document

– email

– emojigame

– forward

– forwardbot

– forwardchannel

– forwarduser

– game

– gif

– inline

– invitelink

– location

– phone

– photo

– poll

– rtl

– sticker

– text

– url

– video

– videonote

– voice

Tiếp Theo:

/lockwarns on  ( Bật Chế Độ Cảnh Báo Lên)

Bước Tiếp

/warnings kick (Chọn Hình Phạt)

<ban/kick/mute/tban/tmute>

/setwarnlimit 2 (Cài Đặt Số lần Cảnh Báo Rồi mới Trừng phạt)

Ở đây mình đặt là 2 lần

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX